Skibsanker

Instruktion og ansvar

Uddrag af ”Priser og forretningsbetingelser 2019” for Odense Havn

(OBS: Opdateret den 1. marts 2019)

7.8.1 Instruktion

7.8.1.1 Generelt for løft- og transportoperationer

Ved alle løft- og transportoperationer har sikkerhed for personer, materiel og gods altid højeste prioritet. Supervisor og anhugger har ret til at stoppe arbejdet, såfremt regler, love og instruktioner ikke efterleves.

Kranføreren samt andet involveret personel har ret til at stoppe arbejdet, hvis der er usikkerhed om, hvorvidt operationen udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Al operativ kommunikation i forbindelse løft- og transportoperationer skal foregå på dansk eller engelsk.

Lejeren eller personer ansat hos lejeren må ikke, uden foregående skriftlig aftale og fremlæggelse af behørigt certifikat, foretage fysisk betjening af kraner eller køretøjer tilhørende Odense Havn.

I det omfang lejeren selv leverer løftegrej til godsets ophængning, påhviler det lejeren at sørge for overholdelsen af de af Arbejdstilsynet udsendte bekendtgørelser vedrørende anhugning (AT-anvisning nr. 2.3.0.4 af maj 1997), anhugningsgrej (AT-anvisning nr. 2.02.10 af april 2015) samt bekendtgørelse om hejseredskaber og spil (bek. nr. 1101 af 14. dec. 1992). Udlejer skal på forlangende forelægges dokumentation for, at løftegrejet er certificeret, behørigt efterset, tilstrækkeligt dimensioneret og i øvrigt egnet til opgaven.

7.8.1.2 Rutineløft

Ved rutineløft har kranlejeren den fulde instruktions- og tilsynsbeføjelse. Instruktion skal ske i overensstemmelse med dansk lovgivning og anerkendte retningslinjer for kranarbejde. Personer, der er involveret i anhugning og dirigering af kran, skal besidde den fornødne erfaring samt have de fornødne teoretiske kompetencer. Teoretiske kompetencer (f.eks. ”anhugger-bevis”) skal kunne dokumenteres på forlangende.

Odense Havn kan efter udtrykkelig aftale og mod særskilt betaling udøve instruktion på vegne af lejer. Afregningen herfor sker efter timeprisen for supervisorer.

7.8.1.3 Projektløft

Projektløft udføres i henhold til "General terms of Project lifting/transport involving engineering".

Ved projektløft har kranlejeren den fulde instruktions- og tilsynsbeføjelse, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med Odense Havn. Instruktion skal ske i overensstemmelse med dansk lovgivning og anerkendte retningslinjer for kranarbejde. Odense Havn er berettiget til at overvåge opgavens udførelse.

Odense Havn kan efter udtrykkelig aftale og mod særskilt betaling udøve instruktion på vegne af lejer. Afregningen herfor sker efter timeprisen for supervisorer.

Lejeren er ved projektløft ansvarlig for, at der i rimelig tid forud for opgavens udførelse foreligger en løfteplan, herunder evt. tegninger, beregninger samt risikovurdering. Odense Havn kan på ethvert tidspunkt forlange, at løfteplanen forelægges Odense Havn til godkendelse.

7.8.1.4 Projekttransport

Projekttransporter udføres i henhold til "General terms of Project lifting/transport involving engineering”.

Ved projekttransporter har lejeren den fulde instruktions- og tilsynsbeføjelse, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med Odense Havn. Odense Havn er berettiget til at overvåge opgavens udførelse.

Odense Havn kan efter udtrykkelig aftale og mod særskilt betaling udøve instruktion på vegne af lejer. Afregningen herfor sker efter timeprisen for supervisor.

Odense Havn kan forlange, at der foreligger en transportplan, herunder evt. beregninger, tegninger, samt risikovurdering. I givet fald skal lejer på forlangende forelægge transportplanen for Odense Havn til godkendelse i rimelig tid, før opgaven planlægges udført.

7.8.2 Ansvar

Odense Havn påtager sig intet ansvar for skade påført i forbindelse med lejerens benyttelse af materiel tilhørende Odense Havn. Lejeren er ansvarlig for den skade, som under materiellets benyttelse påføres lejer selv, Odense Havn, tredjemand, skib eller gods, samt for den skade, der påføres materiellet selv, herunder blandt andet kraners gribeskovle.

Odense Havn påtager sig ikke stevedoreansvar ved fravær af havnearbejdere/stevedorer.

Odense Havn kan alene gøres ansvarlig for skade, såfremt skaden skyldes, at Odense Havn forsætligt eller groft uagtsomt ikke har holdt materiellet i behørig orden.

I tilfælde af ansvar begrænses Odense Havns ansvar i henhold til ansvarsbegrænsningsreglen i afsnit 10, hvoraf bl.a. fremgår, at der ikke ydes erstatning for driftstab, avancetab, ventetid for lastbiler, havnearbejdere mv., mistet markedsandel og andet indirekte tab.

Kontakt os

Lad os starte med at dele verden

  • This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.