Instruktion og ansvar

Uddrag af ”Priser og forretningsbetingelser 2023” for Odense Havn

(OBS: Opdateret den 1. januar 2023)

12.2 Instruktion og ansvar ved arbejde med kraner

Ved alle løft- og transportoperationer har sikkerhed for personer, materiel og gods altid højeste prioritet. ODENSE HAVN’s ansatte har ret til at stoppe arbejdet, såfremt gældende regler, vejledninger og instruktioner ikke efterleves, eller hvis der er usikkerhed om, hvorvidt operationen udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Al operativ kommunikation i forbindelse med løft- og transportoperationer skal foregå på dansk eller engelsk.

I det omfang lejeren selv leverer løftegrej til godsets ophængning, påhviler det lejeren at sikre overholdelsen af de til enhver tid gældende regler og vejledninger herfor, herunder Arbejdstilsynets gældende AT-vejledninger om anhugning[1], anhugningsgrej[2] samt bekendtgørelsen om hejseredskaber og spil[3]. Udlejer skal på forlangende forelægges dokumentation for, at løftegrejet er certificeret, behørigt efterset, tilstrækkeligt dimensioneret og i øvrigt egnet til opgaven.

12.3 Ansvar

ODENSE HAVN påtager sig intet ansvar for skade påført i forbindelse med lejerens benyttelse af kraner tilhørende ODENSE HAVN. Lejeren er ansvarlig for den skade, som under materiellets benyttelse påføres lejer selv, ODENSE HAVN, tredjemand, skib eller gods, samt for den skade, der påføres materiellet selv, herunder blandt andet kraners gribeskovle.

ODENSE HAVN påtager sig ikke stevedoreansvar ved fravær af havnearbejdere/stevedorer.

ODENSE HAVN kan alene gøres ansvarlig for skade, såfremt skaden skyldes, at ODENSE HAVN forsætligt eller groft uagtsomt ikke har holdt materiellet i behørig stand.

I tilfælde af ansvar begrænses ODENSE HAVN’s ansvar i henhold til ansvarsbegrænsningsreglen i afsnit 21, hvoraf bl.a. fremgår, at der ikke ydes erstatning for driftstab, avancetab, ventetid for lastbiler, havnearbejdere mv., mistet markedsandel og andet indirekte tab.

12.6 Generelle bestemmelser

 • ODENSE HAVN har den fulde disponeringsret over kranerne, der som udgangspunkt tildeles efter skibenes ankomst, idet der tages hensyn til operationer, som kun kan foretages af bestemte kraner eller over bestemte kajer.
 • Hvis en operation afventer en kran, er den pågældende lejer, som benytter kranen, forpligtiget til at fremskynde arbejdet så meget som muligt, eksempelvis ved benyttelse af flere kraner, overarbejde eller toholdsskift. ODENSE HAVN kan beordre et skib, hvis losning eller lastning er indstillet, flyttet til en anden kajplads for at give adgang for det ventende skib.
 • Leje af kraner afregnes med minimum en time og derefter per halve time. Der afregnes fra det tidspunkt, hvor kranen startes og indtil den slukkes ved endt udførelse af opgaven.

Mobilisering af kran afregnes efter medgået tid til laveste takst.

12.8 Rutineløft eller projektløft

ODENSE HAVN A/S tilbyder en af branchens mest omfattende flåder af kraner – lige fra Skandinaviens største portalkran, verdens største havnemobilkran og til mindre hydrauliske laste-/lossemaskiner. For at rumme det spænd skelnes der mellem rutineløft og projektløft ud fra de nedenstående retningslinjer:

12.9 Rutineløft

Rutineløft omfatter:

 • Rutineløft omfatter alle bulkoperationer med gribeskovl eller polypgrab, alle løft af big bags, alle løft af stålplader med specialåg med pladekløer, alle løft af standardcontainere med containeråg.
 • Alle løft, hvor den statiske kroglast i et hejseredskab udgør max. 80 % af pågældende dWLL (Derate Working Load Limite) ved det for løfteoperationens nødvendige udlæg[1].

Rutineløft udføres:

 • Ved rutineløft har kranlejeren den fulde instruktions- og tilsynsbeføjelse. Instruktion skal ske i overensstemmelse med dansk lovgivning og anerkendte retningslinjer for kranarbejde. Personer, der er involveret i anhugning og dirigering af kran, skal besidde den nødvendige erfaring samt have de fornødne teoretiske kompetencer. Teoretiske kompetencer (f.eks. ”anhugger-bevis”) skal kunne dokumenteres på forlangende.
 • ODENSE HAVN påtager sig ikke stevedoreansvar ved fravær af havnearbejdere og/eller stevedore
 • ODENSE HAVN kan efter udtrykkelig aftale og mod særskilt betaling udøve instruktion på vegne af lejer. Afregningen herfor sker efter timeprisen for supervisorer.

12.10 Projektløft

Projektløft omfatter:

 • Alle løft, der involverer mere end én kran, eksempelvis samløft
 • Alle løft, der har afgørende indvirkning på skibets trim, krængning eller stabilitet

Alle løft, der involver ændring af byrdens orientering, eksempelvis ”up-ending” og rotation – dog undtaget rotation om lodret akse gennem tyngdepunktet.

[1] Løftet må max udnytte 80 % af kranens nominelle lastkurve (”75 %-kurve”).

Kontakt os

Lad os starte med at dele verden

 • This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.