Bestilling
Kim Kroun
Havnemester, Havn & Brovagt
Jeg sidder klar til at hjælpe dig med din bestilling.
Åbningstid
08:00-17:00

  Skibet generalt
  Er skibsafgiften momsfri efter regulativ for skibe i udenrigsfart?
  Losning i Odense Havn

  Ekstra felter til losning

   

  Lastning i Odense Havn

  Ekstra felter til lastning

   

  Varemodtager

  Ekstra felter til vareafgift

   

  Vareafsender

  Ekstra felter til lastet gods

   

  Bestillinger
  Brug af
  Kran
  Brug af
  LM
  Brug af
  Bånd
  Brug af
  Vand
  Brug af
  Slopvogn
  Der kan være tillagt ekstra takst inden for det angivne tidsrum.

  Instruktion og ansvar
  UDDRAG AF ”PRISER OG FORRETNINGSBETINGELSER 2021” FOR ODENSE HAVN
  (OBS: Opdateret den 1. januar 2021)
  12.2 Instruktion og ansvar ved arbejde med kraner
  Ved alle løft- og transportoperationer har sikkerhed for personer, materiel og gods altid højeste prioritet. ODENSE HAVN’s ansatte har ret til at stoppe arbejdet, såfremt gældende regler, vejledninger og instruktioner ikke efterleves, eller hvis der er usikkerhed om, hvorvidt operationen udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
  Al operativ kommunikation i forbindelse med løft- og transportoperationer skal foregå på dansk eller engelsk.
  I det omfang lejeren selv leverer løftegrej til godsets ophængning, påhviler det lejeren at sikre overholdelsen af de til enhver tid gældende regler og vejledninger herfor, herunder Arbejdstilsynets gældende AT-vejledninger om anhugning , anhugningsgrej samt bekendtgørelsen om hejseredskaber og spil . Udlejer skal på forlangende forelægges dokumentation for, at løftegrejet er certificeret, behørigt efterset, tilstrækkeligt dimensioneret og i øvrigt egnet til opgaven.

  12.3 Ansvar
  ODENSE HAVN påtager sig intet ansvar for skade påført i forbindelse med lejerens benyttelse af kraner tilhørende ODENSE HAVN. Lejeren er ansvarlig for den skade, som under materiellets benyttelse påføres lejer selv, ODENSE HAVN, tredjemand, skib eller gods, samt for den skade, der påføres materiellet selv, herunder blandt andet kraners gribeskovle.
  ODENSE HAVN påtager sig ikke stevedoreansvar ved fravær af havnearbejdere/stevedorer.
  ODENSE HAVN kan alene gøres ansvarlig for skade, såfremt skaden skyldes, at ODENSE HAVN forsætligt eller groft uagtsomt ikke har holdt materiellet i behørig stand.
  I tilfælde af ansvar begrænses ODENSE HAVN’s ansvar i henhold til ansvarsbegrænsningsreglen i afsnit 21, hvoraf bl.a. fremgår, at der ikke ydes erstatning for driftstab, avancetab, ventetid for lastbiler, havnearbejdere mv., mistet markedsandel og andet indirekte tab.

  12.8 Rutineløft eller projektløft
  ODENSE HAVN tilbyder en af branchens mest omfattende flåder af kraner – lige fra Skandinaviens største portalkran, verdens største havnemobilkran og til mindre hydrauliske laste-/lossemaskiner. For at rumme det spænd skelnes der mellem rutineløft og projektløft ud fra de nedenstående retningslinjer:
  12.9 Rutineløft
  Rutineløft omfatter:
  • Rutineløft omfatter alle bulkoperationer med gribeskovl eller polypgrab, alle løft af big bags, alle løft af stålplader med specialåg med pladekløer, alle løft af standardcontainere med containeråg.
  • Alle løft, hvor den statiske kroglast i et hejseredskab udgør max. 80 % af pågældende dWLL (Derate Working Load Limite) ved det for løfteoperationens nødvendige udlæg .

  Rutineløft udføres:

  • Ved rutineløft har kranlejeren den fulde instruktions- og tilsynsbeføjelse. Instruktion skal ske i overensstemmelse med dansk lovgivning og anerkendte retningslinjer for kranarbejde. Personer, der er involveret i anhugning og dirigering af kran, skal besidde den nødvendige erfaring samt have de fornødne teoretiske kompetencer. Teoretiske kompetencer (f.eks. ”anhugger-bevis”) skal kunne dokumenteres på forlangende.
  • ODENSE HAVN påtager sig ikke stevedoreansvar ved fravær af havnearbejdere og/eller stevedore
  • ODENSE HAVN kan efter udtrykkelig aftale og mod særskilt betaling udøve instruktion på vegne af lejer. Afregningen herfor sker efter timeprisen for supervisorer.

  12.10 Projektløft
  Projektløft omfatter:
  • Alle løft, der involverer mere end én kran, eksempelvis samløft
  • Alle løft, der har afgørende indvirkning på skibets trim, krængning eller stabilitet
  • Alle løft, der involver ændring af byrdens orientering, eksempelvis ”up-ending” og rotation – dog undtaget rotation om lodret akse gennem tyngdepunktet.
  • Alle løft, der involverer kompliceret rigning. Eksempler på kompliceret rigning er asymmetrisk anhugning (tyngdepunktet er ikke centreret mellem anhugningspunkter), statisk ubestemt løft (typisk tre eller flere anhugningspunkter), anhugningspunkter placeret lavere end tyngdepunktet, kompleks anhugning (vanskelige adgangsforhold, arbejde i højden mv.), anvendelse af specielt løftegrej (eksempelvis åg med hydraulisk indstilling).
  Projektløft udføres:
  • Projektløft udføres i henhold til separat aftale og i henhold til de generelle betingelser, som er anført i ”General terms of Project lifting and transport”, som findes i gældende version på www.odensehavn.dk.

  13.2 Instruktion
  Ved alle operationer har sikkerhed for personer, materiel og gods altid højeste prioritet. ODENSE HAVN’s ansatte har ret til at stoppe arbejdet, såfremt gældende regler, vejledninger og instruktioner ikke efterleves, eller hvis der er usikkerhed om, hvorvidt operationen udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
  Al operativ kommunikation i forbindelse med operationer skal foregå på dansk eller engelsk.
  I det omfang lejeren selv leverer grej i forbindelse med operationen, påhviler det lejeren at sikre overholdelsen af de til enhver tid gældende regler og vejledninger herfor. Udlejer skal på forlangende forelægges dokumentation for overholdelsen af denne bestemmelse.
  Ved operation af udstyr og materiel har lejeren den fulde instruktions- og tilsynsbeføjelse. Instruktion skal ske i overensstemmelse med dansk lovgivning og anerkendte retningslinjer for arbejdet. Personer, der er involveret i instruktion og tilsyn, skal besidde den nødvendige erfaring samt have de fornødne teoretiske kompetencer. Teoretiske kompetencer skal kunne dokumenteres på forlangende
  13.3 Ansvar
  ODENSE HAVN påtager sig intet ansvar for skade påført i forbindelse med lejerens benyttelse af materiel tilhørende ODENSE HAVN. Lejeren er ansvarlig for den skade, som under materiellets benyttelse påføres lejer selv, ODENSE HAVN, tredjemand, skib eller gods, samt for den skade, der påføres materiellet selv.
  ODENSE HAVN kan alene gøres ansvarlig for skade, såfremt skaden skyldes, at ODENSE HAVN forsætligt eller groft uagtsomt ikke har holdt materiellet i behørig stand. I tilfælde af ansvar begrænses ODENSE HAVN’s ansvar i henhold til ansvarsbegrænsningsreglen i afsnit 21, hvoraf bl.a. fremgår, at der ikke ydes erstatning for driftstab, avancetab, ventetid for lastbiler, havnearbejdere mv., mistet markedsandel og andet indirekte tab.